Δημοσιεύσεις

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
 
Α.ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (n=45)
 
1. VaiaD.Raikou, Nicholas Tentolouris, Despina Kyriaki, Anastasia Evaggelatou, HelenTzanatou.
“B2-microglobulin,pulse pressure and metabolic alterations in hemodialysis patients”
Δημοσίευση στοΠεριοδικό Nephron Clinical Practice, Original Paper, 2011;117(3):237- 245. PUBMED.
 
2. Raikou VD,Kyriaki D.
“ Therelationship between glycemic control, beta2-microglobulin and inflammation inpatients on maintenance dialysis treatment.”
Δημοσίευση στοΠεριοδικό J Diabetes Metab Disord., Research article, 2015,23;14:34. doi: 10.1186/s40200-015-0162-1. PUBMED.
 
3. Vaia D.Raikou and Despina Kyriaki.
“Glucose SerumConcentrations and Cardiovascular Disease in Patients on the End Stage of RenalDisease without Diabetes Mellitus”
Δημοσίευση στο περιοδικό J. Cardiovasc. Dev. Dis. Communication, 2015; 2: 66-75. PUBMED
 
4. George N.Kouvelos, Eleni M. Arnaoutoglou, Haralampos J. Milionis, Vaia D. Raikou,Nektario Papa and Miltiadis I. Matsagkas
“The Effect ofAdding Ezetimibe to Rosuvastatin on Renal Function in Patients UndergoingElective Vascular Surgery”
Δημοσίευση στο Περιοδικό Angiology, Article, 2015, 66 (2): 128-35. PUBMED
 
5. VaiaD.Raikou, Despina  Kyriaki
“Therelationship between concentrations of magnesium and oxidized low density
lipoprotein andbeta2-microglobulin in the serum of patients on the end stage of renal disease”
Δημοσίευση στοΠεριοδικό Saudi Nephrology and Transplantation,Brief communication, 2016;27(3):546-552. PUBMED
 
6. Vaia D.Raikou  and Despina Kyriaki
“Associationbetween Low Serum Bicarbonate Concentrations and Cardiovascular Disease inPatients in the End-Stage of Renal Disease”
Δημοσίευση στο περιοδικό Diseases, Article, 2016, 4(4), 36. PUBMED
 
7. Raikou VD MDPhD.
“Metabolicacidosis status and mortality in patients on the end stage of renal
disease.”
Δημοσίευση στο περιοδικό J Transl Int Med. Original Article, 2016 Dec1;4(4):170-177. PUBMED
 
8. Vaia D Raikouand Despina Kyriaki.
 “Leptin and hypertension in non-obese patientsin renal replacement therapy”.
Δημοσίευση στοπεριοδικό Integrative Obesity and Diabetes, Researcharticle, 2017 doi: 10.15761/IOD.1000197 Volume 3(6): 1-7. PUBMED.
 
9. V. D. Raikou,D. Kyriaki.
“Mortality andLow Serum Bicarbonate Level in Patients on Hemodiafiltration versus PeritonealDialysis”.
Δημοσίευση στοπεριοδικό Indian J Nephrol , Original article, March-April2018; 28 (1): 105-112, DOI: 10.4103/ijn.IJN_232_16. PUBMED.
 
10. Vaia D.Raikou and Sotiris Gavriil.
“Metabolic Syndromeand Chronic Renal Disease”.
Δημοσίευση στοπεριοδικό Diseases, Article, 2018 Jan24;6(1). pii: E12. doi: 10.3390/diseases6010012. PUBMED.
 
 11. Vaia D. Raikou, Vasilios Kardalinos, Despina Kyriaki
“Therelationship of residual renal function with cardiovascular morbidity inhemodialysis patients and the potential role of monocyte chemoattractantprotein-1”
 Δημοσίευση στο περιοδικό Kidney Dis (Basel) Original article,2018;4(1):20–28 (DOI: 10.1159/000484603) PUBMED.
 
12. Vaia D.Raikou and Despina Kyriaki
“The Associationbetween Intradialytic Hypertension and Metabolic Disorders in End Stage RenalDisease”
Δημοσίευση στοπεριοδικό International Journal of Hypertension,Clinical Study, 2018(5):1-9, Article ID 1681056,https://doi.org/10.1155/2018/1681056 PUBMED.
 
 13. Vaia D. Raikou, Vasilios Kardalinos, Despina Kyriaki
“Oxidizedlow-density lipoprotein serum concentrations and cardiovascular morbidity inend stage of renal disease”
Δημοσίευση στο περιοδικό J. Cardiovasc. Dev. Dis, Special Issue titled Lipoprotein Metabolism and Atherosclerosis,research article, 2018, 5, 35; doi:10.3390/jcdd5030035 PUBMED.
 
14. VaiaD.Raikou, Sotiris Gavriil
“Body-mass indexand the risk of albuminuria in hypertensive patients with a poor estimatedglomerular filtration rate and the potential role of diabetes mellitus”
Δημοσίευση στοπεριοδικό Diabetes & Metabolic Syndrome:Clinical Research & Reviews, Original article, 2019; 13(2):1041-1046. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2019.01.017 PUBMED.
 
15. Vaia  D. Raikou, Despina  Kyriaki
“Factors relatedto peripheral arterial disease in patients undergoing hemodialysis: thepotential role of monocyte chemoattractant protein-1”.
Δημοσίευση στοΠεριοδικό Hypertension Research,
https://doi.org/10.1038/s41440-019-0259-x, PUBMED.
 
16. VaiaD.Raikou PhD1 , Despina Kyriaki MD2, Sotiris Gavriil MD3
 “Triglycerides to high-density lipoproteincholesterol ratio predicts chronic renal disease in patients without diabetesmellitus (STELLA study)”
Δημοσίευση στο περιοδικό J. Cardiovasc. Dev. Dis. 2020, 7(3), 28;https://doi.org/10.3390/jcdd7030028 , PUBMED, μετά από πρόσκληση από τον Prof. Kostner.
(This articlebelongs to the Special Issue Atherosclerosis:Current Concepts of Genetic,Epigenetic and Environmental Risk Factors).
 
17. “Theimportance of serum phosphate in elderly patients with diabetes mellitus”
Vaia D.RaikouPhD1 and Sotiris Gavriil MD2
1.Dpt ofNephrology, DOCTORS’ Hospital, Athens, GREECE.
2.Dpt ofBariatric Surgery, DOCTORS’ Hospital, Athens, GREECE.
 Δημοσίευση στο περιοδικό World Journal of Diabetes, 2020 October15; 11(10): 416-424, Invited Manuscript, Οriginalarticle, Case Control Study, PUBMED.
 
18. Vaia D.Raikou, Despina Kyriaki, John N. Boletis
“Arterialstiffness and inflammation in patients on hemodialysis”
Δημοσίευση στοπεριοδικό Journal of Molecular Pathophysiology,Original Research, 2012 ; 1(1): 21-28.
 
19. V.D. Raikou,  D. Kyriaki
MCP-1(monocytechemoattractant protein-1) concentrations in patients on hemodialysis.Anobservational study.
Δημοσίευση στοΠεριοδικό Scientific Journal of Medical Science,Οriginal article (2013), Vol 2 (8) ; 151-158.
 
20. Despina  Kyriaki , Panagiotis N. Kanellopoulos  andVaia  D. Raikou
“High-densitylipoproteins and inflammation in patients on renal replacement therapies”
Δημοσίευση στοΠεριοδικό American Journal of Epidemiology andInfectious Disease, Research article,  2014, Vol. 2 (1) ;  33-40.
 
21. Vaia D.Raikou, Anastasia Evagellatou, Despina Kyriaki.
“Therelationship between leptin and arterial stiffness in patients on dialysis”
Δημοσίευση στοπεριοδικό Journal of Molecular Pathophysiology,Original Research, 2014 ; 3(1): 6-10.
 
22. Vaia D.Raikou, J. Moisakis and Despina Kyriaki.
“Correlationbetween MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) and cardiovascular diseasein patients on the end stage of renal disease”
Δημοσίευση στοπεριοδικό American Journal of Pharmacology andPharmacotherapeutics, Short communication, 2014; 1(3):127-133.
 
23. Vaia D.Raikou.
 “Which is the Role of Leptin on Patients inthe End Stage of Renal Disease?”
Δημοσίευση στο Περιοδικό J. of Nephrology Res. Editorial 2015, 1(1): 1-5
 doi:10.17554/j.issn.2410-0579.2015.01.3, μετα από πρόσκλησηαπό την Συντακτική επιτροπή του Περιοδικού.
 
24. Raikou VDand Kyriaki D. “Gilbert’s Syndrome and Proteinuria: A Case Report.” Δημοσίευσηστο Περιοδικό Chronic Dis Int. Case report 2015;2(2):1016.
 
25. Vaia  D. Raikou, Anastasia Evaggelatou ,Despina  Kyriaki
“Metabolicacidosis and cardiovascular disease in patients on peritoneal dialysis”
Δημοσίευση στοπεριοδικό Journal of Hypertension and Cardiology,Research article, 2016;2(1):23-33.
 
26. Vaia Raikou. Συμμετοχή στην συγγραφή του Βιβλίου μετίτλο
“Hemodialysis, When, How, Why" μετά απόπρόσκληση από τον Dr.Βiagio Raffaele Di Iorio, Napoli, Italy γιά το κεφάλαιο μετίτλο «Inflammation, arterial stiffness and cardiovascular events inhemodialysis». Pub. Date: 2012- November. Section 7. Convective Treatments, (29) pp. 413-426.
 
27. Vaia D.Raikou. Συμμετοχή στην συγγραφή του Βιβλίου μετίτλo
“Advances in Arterial Stiffness Research” , Book ID:_9541_ γιά το κεφάλαιο με τίτλο “Pulse Wave Velocity and CardiovascularMorbidity and Mortality in Patients on Renal Replacement Therapy”, μετά απόπρόσκληση από Nova Science Publishers, Inc.Chapter 6 pp. 119-136, 2016-October. Editor: Becky Chavez
 
28. Vaia Raikouand Charalambos Vlachopoulos.
 Συμμετοχή στη συγγραφή του Βιβλίου με τίτλο “Advances in Medicine and Biology” μετά απόπρόσκληση από Nova Science Publishers με το Κεφάλαιο με τίτλο
“Association ofmetabolic biomarkers with estimated pulse wave velocity in patients withalbuminuria”, Volume 173, chapter 6, Publication date 4/11/2020. Editor: LeonV. Berhardt.
 
29. Σπαϊα,  Παζαρλόγλου , Τσομπανάκης,  Κανάκης,  Ράϊκου,  Βαγιωνάς
« Οξεία νεφρική  ανεπάρκεια  και υποκαλιαιμία » .
Δημοσιεύθηκε  ως Ενδιαφέρουσα περίπτωση  στο  περιοδικό « ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ » Τόμος   5,  τεύχος 4,  1993,  σελ. 665 – 668.
 
30. Β. Ράϊκου
« Συσχέτιση  των απολιποπρωτεϊνών  αpoA1 και  apoB με  το  πρωτεϊνό-
γραμμα και  τα  λιπίδια του  ορού  για τη  μελέτη  της  υπερλιπιδαιμίας  στο νεφρωσικό  σύνδρομο » .
Δημοσιεύθηκε  ως Ερευνητικη εργασία στο  περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ », Τόμος  63,  τεύχος 4,  1997,  σελ. 335 – 342 .
 
31.Β. Ράϊκου
« Νεφρική  οστεοδυστροφία  αιμοκαθαιρομένων . Θεραπευτική  αντιμετώ-
πιση ».Δημοσιεύθηκε  στο περιοδικό DIALYSIS  LIVING .
Σεπτ – Δεκέμβριος  2002 , Τεύχος  6 .
 
32. Ράϊκου Β., J. Smith, A.Muneum.
«Νεφρικές εκδηλώσεις της λοίμωξης απότον ιο της ηπατίτιδας C».
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό DIALYSIS  LIVING.
Τευχος 15, 2006, σελ. 46-50.
 
33. Ράϊκου Β., J.Smith.
«Ghrelin και ανορεξία στο τελικό στάδιο νεφρικήςανεπάρκειας».
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό DIALYSIS  LIVING.
Τευχος 16, 2006, σελ. 48-51.
 
34. Ράϊκου Β., A.Muneum.
«Ο ρόλος των χημειοκινών στις νεφρικέςπαθήσεις»
Δημοσιεύθηκε ως επίκαιρο θέμα στοπεριοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ».
Τόμος 72, Τεύχος 2, 2006 : 151-154.
 
35. Ράϊκου Β.
«Ο παθογενετικός ρόλος της υπέρτασηςστην νεφρική βλάβη».
Δημοσιεύθηκε ως ανασκόπηση στο περιοδικό«ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΥΠΕΡΤΑΣΗ».
Τόμος 15, Τεύχος 1, 2006, σελ. 47-52.
 
36. Ράϊκου Β,  F. Tam, C. Pusey
«Kαλλιέργεια μεσαγγειακών κυττάρων in vitro και σπειραματικές  νόσοι»
Δημοσιεύθηκε ως ενημερωτικό άρθρο στοπεριοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ».Τόμος 18, Τευχος 2, 2006 : 140-145.
 
37. ΡάϊκουΒ.,  F. Tam,  J. Smith, Pusey C.
«Ιn vitro παραγωγή ΜCP-1 από μεσαγγειακά κύτταρα μετα τηδιέγερση  με TNF-α».
Δημοσιεύθηκε ως πρωτότυπη εργασία στοπεριοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ».Τόμος 18, Τεύχος 3, 2006 : 216-222.
 
38. Ράϊκου Β., Pusey C.
«In vitro παραγωγή ΜCP-1, IL-1β και IL-6 από διεγερμένα μακροφάγα».
Δημοσιεύθηκε ως πρωτότυπη εργασία στοπεριοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ».Τόμος 19, Τεύχος 2, 2007  152-159
 
39. B. Ράϊκου,A. Muneum, C. Pusey
«Ρόλος του TNF-α στη σπειραματονεφρίτιδα».
Δημοσιεύθηκε ως ενημερωτικό άρθρο στοπεριοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ».
Τόμος 73, Τευχος 2, 2007  108-112.
 
40. Ράϊκου Β.
 «Ο  ρόλος των μακροφάγων στις νεφρίτιδες »
Δημοσιεύθηκε ως ανασκόπηση στο περιοδικό« ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ »
Τόμος 19, Τεύχος 1, 2008, σελ. 54-65.
 
41. Ράϊκου Β.
« Η παθογένεια των διαταραχών της θρέψηςστην εξωνεφρική κάθαρση και η
σημασία τους»
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό DIALYSIS  LIVING.Τευχος 21, 2008, σελ. 6-12.
 
42. Ράϊκου Β., Tam FWK.,Pusey CD.
«Η ανασταλτική κινάση IKK2 είναι σημαντικός ρυθμιστής τηςπαραγωγής της ΜCP-1από μεσαγγειακά κύτταρα μετα από διέγερση με τον παράγοντα TNF-α  in vitro»
ΝεφρολογικόΤμήμα, Imperial College,Hammersmith Hospital, London.
Δημοσιεύθηκε ως πρωτότυπη εργασία στοπεριοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ,
2010; 22 (3):203-210.
 
43. Vaia  D. Raikou, Despina  Kyriaki, N. Katsilampros
«Arterialstiffness and cardiovascular disease in patients on renal replacement therapy».
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ , Original Paper, 2012;
24(4): 253-260.
 
44. Β.Δ. Ράϊκου, Δ. Κυριάκη
«Η σχέση μεταξύ λεπτίνης ορού καιυπέρτασης σε ασθενείς στο τελικό σταδιο νεφρικής νόσου». Original Paper, Hell J Atheroscler, 2017, 8: 38-48.
 
45. Βάϊα Ράϊκου και Σωτήρης Γαβριήλ
« Η νεφρική νόσος της παχυσαρκίας».
Έχει δημοσιευθεί στο ηλεκτρονικόΕλληνικό Ιατρικό Περιοδικό Αρμονία και Ζωή – Αφιέρωμα στην Παχυσαρκία μετά από πρόσκληση από το ΔιοικητικόΣυμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, 17 Ιουνίου 2019.
 
B. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (n=1)
 
1.  Vaia D.Raikou and Sotiris Gavriil
«The role ofchronic renal disease on the linking obesity/hypertension»
Αποδεκτό για δημοσίευση στο περιοδικό SaudiJournal of Kidney Diseases and Transplantation, Original paper, PUBMED.   


ΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (n=29)


1.John P McDaid, Vaia Raikou, Anthony Manning, Brian M Foxwell, Marc
Feldmann, Charles D Pusey and FrederickW.K. Tam
“I--B kinase-2 (IKK2) is a Key Regulator of MesangialCell Monocyte Chemoattractant Protein (MCP-1) Response to InflammatoryStimuli”.
Δημοσίευση στο Περιοδικό J Am Soc Nephrol, abstracts, 2006;17: TH-PO148
 
2.Vaia D. Raikou, J.N.Boletis, A.Evaggelatou, N.Zeggos,H.Tzanatou
“Risk factors of Atherosclerosis in Patients on Peritoneal Dialysis”
Δημοσίευσηστο περιοδικό Peritoneal Dialysis International, abstracts, 2010; 30(Suppl 2): S36
 
 3.V.D.Raikou,N.Tentolouris, E.Chaviaras, Ch.Skalioti, N.Katsilampros, J.N.Boletis
“PREDICTORS FOR THESURVIVAL OF PATIENTS IN RENAL REPLACEMENT THERAPY”
Δημοσίευσηστο περιοδικό Bantao journal, abstracts,2011; 9(Suppl 1): OP 05.
 
4.V.D.Raikou, D.Kyriaki, N.Zeggos, Ch.Skalioti,H.Tzanatou, J.N.Boletis
“INFLAMMATION AND ADIPOSE TISSUE IN PATIENTS ON RENALREPLACEMENT THERAPY”
Δημοσίευσηστο περιοδικό NDT plus, abstracts, 2011; 4(Suppl 2): S57
 
5. VaiaD.Raikou, NicholasTentolouris, Despina Kyriaki, Anastasia Evaggelatou, J.N.Boletis
“B2-microglobulin, pulse pressureand metabolic alterations in hemodialysis patients”
Δημοσίευσηστο περιοδικό ARTERY RESEARCH, abstracts,2011; 5(Suppl 4): S195.
 
6.G. Kouvelos, E. Arnaoutoglou , H. Milionis, V.Raikou,  N. Papa, C. Kostara, E.Bairaktari, M. Matsagkas
“ The effect on renalfunction of adding ezetimibe to rosuvastatin in patients undergoing electivevascular surgery”
Δημοσίευσηστο περιοδικό The Journal of Cardiovascular Surgery, abstractbook, 2013; 54,(Suppl I ): 10.
 
 7.Vaia D.Raikou, Nicholas Tentolouris, Ilias Makropoulos, Paul Kaisidis, John N Boletis
“METABOLIC ACIDOSIS AND ox-LDL AS RISK FACTORS FORCARDIOVASCULAR DISEASE IN PATIENTS ON RENAL REPLACEMENT THERAPY”
Δημοσίευση στο περιοδικό NDT, abstracts, 2013; 28 (Suppl 1): MP466

8.George N Kouvelos, Vaia D Raikou, Eleni M Arnaoutoglou, Haralampos J Milionis, John N Boletis, Miltiadis I Matsagkas
 “EFFECT OF ROSUVASTATIN WITH OR WITHOUT EZETIMIBE ONRENAL FUNCTION IN PATIENTS UNDERGOING ELECTIVE VASCULAR SURGERY”
Δημοσίευση στο περιοδικό NDT, abstracts, 2013; 28 (Suppl 1): MP237
 
9.Vaia D. Raikou,P.Kaisidis, E.Tsamparlis, P. N. Kanellopoulos, John N.Boletis
“ASSOCIATION BETWEEN HIGH-DENSITY LIPOPROTEINS,BETA2-MICROGLOBULIN AND INFLAMMATION IN PATIENTS ON RENAL REPLACEMENTTHERAPIES”
Δημοσίευση στο περιοδικό Nephrol. Dial. Transplant., abstracts, (2014) 29(suppl3): iii501-iii515 doi:10.1093/ndt/gfu177.
 
10. Vaia D.Raikou.
“Metabolic acidosis status and mortality in patientson the end stage of renal disease”.
 Δημοσίευση στο J Nephrol Ther, 2016, 6:5(Suppl).
 
11.Vaia  D.Raikou, Vasilios Kardalinos, Dimitrios Manifavas
“SP091RESIDUALRENAL FUNCTION AND CARDIOVASCULAR DISEASE IN END STAGE OF RENAL DISEASE”
Δημοσίευση στο Nephrol. Dial.Transplant. abstracts, (2017)32 (suppl 3): iii134-iii135.
 
12. Vaia  D. Raikou, Despina Kyriaki.
“The relationship between leptin serum concentrations and hypertension inpatients on the end stage of renal disease”.
Δημοσίευση στο JNephrol Ther, abstracts, 2017, 7:1 (Suppl).
 
13. Vaia  D. Raikou, Despina Kyriaki.
“Leptin and hypertension in non-obese patients inrenal replacement therapy”.
ΔημοσίευσηστοπεριοδικόJournal of DiabetesResearch and Endocrinology, abstracts, ClinicalDiabetes 2017, 1 (2) : 49.
 
14. Vaia  D.Raikou, Vasilios Kardalinos, Despina Kyriaki
“The relationship of residual renal function withcardiovascular morbidity in hemodialysis patients and the potential role ofmonocyte chemoattractant protein-1”
 ΔημοσίευσηστοπεριοδικόJ Nephrol Ther , abstracts,Nephrologists 2018, 8:87.
 
15. Ράϊκου Β., Pusey C.
«Παραγωγή κυτοκινών/χυμοκινών μετά την διέγερση μακροφάγων in vitrο».
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ», abstract, τόμος 72, Suppl 1, 2006, σελ. 137.
 
16. Ράϊκου Β., Pusey CD., Tam FWK
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ MCP-1 AΠΟΜΕΣΑΓΓΕΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΤΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΜΕ  TNF-α  ιn vitro»
Αbstract : Βιβλίο περιλήψεων του 21ου Ιατρικού ΣυνεδρίουΕνόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη,  23 εως 26 Νοεμβρίου 2006. σελ. 12-13.
 
17.Β.Δ.Ράϊκου, Ι.Ν.Μπολέτης, Μ.Δημήτρουλα, Ε.Συνοδινού, Ν.Ζέγγος, Δ.Κυριάκη
«B2-MIKPOΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΝΕΦΡΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» .
Δημοσιεύθηκε στοπεριοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ , 2010, abstract,
Τόμος Περιλήψεων: σ.42.
 
18. Β.Δ.Ράϊκου, Γ.Δαϊκος,Ν.Κατσιλάμπρος, Γ.Πετρίκκος
«ΕΠΙΠΕΔΑMCP-1 (MONOCYTE CHEMOATTRACTANT PROTEIN-1) ΟΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟΝΕΦΡΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
Δημοσιεύθηκε στοπεριοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ , 2010, abstract,
Τόμος Περιλήψεων: σ.42.
 
19.Β.Δ.Ράϊκου, Χ.Μελεξοπούλου, Α.Παππάς, Δ.Περρέα,  Ι.Ν.Μπολέτης
«ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ, β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ , 2014, abstract , Τόμος Περιλήψεων
 
20.Β.Ράϊκου, Π.Κανελλόπουλος, Α.Ευαγγελάτου, Δ.Κυριάκη
«ΗΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ»
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hellenic Atherosclerosis Society, AA44,Volume 7, Supplement 1, December 2016.
 
21. Ράϊκου, Μανιφάβας, Βασιλείου, Καρδαλίνος.
«Υπολειπόμενη νεφρική λειτουργία και καρδιαγγειακή νόσος σεασθενείς με προχωρημένη νεφρική νόσο».
43ο  ΠανελλήνιοΙατρικό Συνέδριο, 10-13 Μαϊου 2017, Abstracts book, page 42, 155.
 
22. Ράϊκου, Σουχλάκη, Γαβριήλ.
«Ηεπίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου στη χρόνια νεφρική νόσo».
7o Πανελληνιο Συμπόσιο των ΟμάδωνΕργασίας της Ελληνικης Εταιρείας Αθηροσκλήρυνσης, Abstracts, Hellenic Journal of Atherosclerosis, Volume 8, Supplement 1, December 2017,HAA19, page 35.
 
23.Β. Ράϊκου, Β. Δασκαλόπουλος, Σ. Αναστασιάδης, Ν. Τεντολούρης.
«ΗΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ-ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ»
Βιβλίοπεριλήψεων του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παχυσαρκίας,1-3 Μαρτίου 2018.
 
24.Β.Ράϊκου, Σ.Γαβριήλ, Ν.Τεντολούρης.
«Ηεπίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου σε υπερτασικούς ασθενείς με χρόνια νεφρικήνόσο».
Βιβλίοπεριλήψεων του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπέρτασης,σελ. 52, 29-31/3/2018.
 
25.Β.Ράϊκου, Β. Σουχλάκη, Σ. Γαβριήλ.
«ΗΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ».
Βιβλίοπεριλήψεων του 20ου Πανελληνίου Νεφρολογικού Συνεδρίου,3-6 Μαϊου 2018.
 
26.Β.Ράϊκου1, Σ. Γαβριήλ2, Β. Γκιούρδας2
“Ησυσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και μικρο/μακρο αλβουμινουρίας σε ηλικιωμένουςυπερτασικούς ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο”
 Hellenic Journal of Atherosclerosis, abstracts, Volume 9, Supplement 1, December 2018, ΠΑ13,page 18.
 
27. Β.Δ.Ράϊκου1,Δ. Κυριάκη2
 «ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ ΚΑΙΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ»
 Βιβλίο περιλήψεων, σελίδα 19, Αθηναϊκές Ημέρες Λιπιδιολογίας,Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής νόσου, 3-5 Οκτωβρίου 2019, ΑΘΗΝΑ.
 
28.Βάϊα Ράϊκου1, Χρυσοβαλάντου Σουχλάκη2, Σωτήριος Γαβριήλ3
“ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ/HDL ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (STELLASTUDY)”
Βιβλίοπεριλήψεων, σελίδα 14, 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας,Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής νόσου, 15-17 Οκτωβρίου 2020,ΑΘΗΝΑ.
 
29. Vaia D.Raikou PhD1 and Sotiris Gavriil MD2
“THE LINKING OBESITY/HYPERTENSION AND CHRONIC RENALDISEASE IN ELDERLY SUBJECTS”
 ePP174 στοe-BOOK Abstracts, page 224, 11th International Congress of InternalMedicine, 4-6 Ιουλίου 2021, ΑΘΉΝΑ.

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitLorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitLorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitLorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitLorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Ιατρείο